10 grudnia 2020

Składka na PZŁ na rok 2021

Koledzy,

Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22.09.2020 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2021 ustalona została w wysokości:

a) składka normalna- 403 zł (w tym składka na PZŁ 360 zł i ubezpieczenie 43 zł)

b) składka ulgowa223 zł (w tym składka na PZŁ 180 zł i ubezpieczenie 43 zł)

c) składka ulgowa133 zł (w tym składka na PZŁ 90 zł i ubezpieczenie 43 zł)

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2021 upływa z dniem 31.12.2020.

* Składkę ulgową – 223 zł płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2020 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2020 nie ukończy 25 roku życia.

* Składkę ulgową – 133 zł – płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2020 skończą 80 lat.

Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 43 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką.

Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należą,  do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

Członkowie niezrzeszeni w kole łowieckim uiszczają składkę we właściwym zarządzie okręgowym.

Proszę o uiszczanie składki (o ile to możliwe) przelewem na rachunek bankowy Koła (nr rachunku jest na naszej stronie (dostępny po zalogowaniu w zakładce Kontakt/ Zarząd Koła), bądź w kasie Banku Spółdzielczego w Kolnie. W tytule przelewu proszę wpisać: swoje imię i nazwisko, składka na PZŁ za rok 2021.

 

Darz Bór

Marcin Krejszeff

skarbnik