09 listopada 2022

Składka członkowska na PZŁ na rok 2023

Szanowni Koledzy,

uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 29.09.2021 r. składka członkowska na PZŁ od osób fizycznych na rok 2023 ustalona została w wysokości:

a) składka normalna- 503 zł (w tym składka na PZŁ 460 zł i ubezpieczenie 43 zł)

b) składka ulgowa – 273 zł (w tym składka na PZŁ 230 zł i ubezpieczenie 43 zł)

c) składka ulgowa – 158 zł (w tym składka na PZŁ 115 zł i ubezpieczenie 43 zł)

 

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2023 upływa z dniem 31.12.2022.

Składkę ulgową – 273 zł płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2022 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2022 nie ukończy 25 roku życia.

Składkę ulgową – 158 zł – płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2022 skończą 80 lat.

Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 43 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką.

Zgodnie ze Statutem PZŁ, składka i opłata za ubezpieczenia NW i OC od myśliwych stowarzyszonych w kołach łowieckich, wpłacana jest za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należą, do ZO PZŁ właściwego dla miejsca zamieszkania członka PZŁ.

 

Proszę o uiszczanie składki (o ile to możliwe) przelewem na rachunek bankowy Koła (nr rachunku jest na naszej stronie (dostępny po zalogowaniu w zakładce Kontakt/ Zarząd Koła), bądź w kasie Banku Spółdzielczego w Kolnie. W tytule przelewu proszę wpisać: swoje imię i nazwisko, składka na PZŁ na rok 2023.

 

*Członkowie niezrzeszeni w kole łowieckim uiszczają składkę we właściwym zarządzie okręgowym.

 

Darz Bór!
Marcin Krejszeff

Skarbnik KŁ " Szarak" w Koźle